Oktoparse: Netijeli web çykaryjy gural - Semalt hünärmeni

Web gözlemek, Facebook, Amazon, eBay ýaly dürli web sahypalaryndan köp maglumatlary onlaýn tapmaga synanyşýan web gözlegçiler we korporasiýalar üçin örän täsirli guraldyr. “Octoparse” ulanyjylara maglumatlary ýygnamak we HTML, Excel we TXT ýaly wizual faýllara öwürmek üçin ajaýyp paketleri hödürleýän ajaýyp programma üpjünçiligi programmasydyr. Aşakda Octoparse tarapyndan hödürlenýän ajaýyp wariantlar bar:

Dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary alýar

“Octoparse” ulanyjylara web sahypasyndan mazmun çykarmaga kömek edýän aňsat gural. Sahypa bilen maglumatlary döwmek ýaly dinamiki web sahypalary bilen işleýär. Mundan başga-da, bulut hyzmaty köp mukdarda maglumat alyp we saklap biler.

Sahypadan gizlin maglumatlary ýygnaýar

Birnäçe ýagdaýda web gözlegçileri web sahypalaryndan anyk maglumatlary gözleýärler, ýöne web sahypasynyň çylşyrymlylygy ýa-da başga bir sebäp bilen zerur maglumatlary tapyp bilmeýärler. Oktoparse ähli gizlin mazmuny tapyp we çykaryp biler.

Çäksiz aýlamak bilen mazmun alýar

Çäksiz aýlamak bilen maglumatlary gyrmak kyn mesele bolup biler. Web gözlegçileri, has köp tekst ýa-da surat ýüklemek üçin girýän web sahypalarynyň her sahypasynyň aşagyna aşak aýlamaly. Mazmun sahypanyň aşagyna aýlananda yzygiderli ýüklener.

“Octoparse” ulanyjylara belli bir web sahypasynda ýerleşdirilen ähli baglanyşyklary çykarmaga kömek edip biler. Aslynda, ulanyjylara ýüzlerçe IP-leri awtomatlaşdyrmagyň ýönekeý usuly bilen üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde, “Ajax Timeout”, gurlan “XPath” guraly we ş.m. ýaly birnäçe ösen warianty hödürleýär. Şeýle hem, “Octoparse” maglumatlary gözläp biler. anyk haýyşlar bilen web gözlegçileri we düzülen maglumatlary üstünlikli ýetirýärler.

Wezipeleri bölýär

Ulanyjylar üçin, internet kesilen halatynda wezipelerini bölmek has gowudyr. Maglumatlaryny ilkibaşdan almagyň ýerine belli bir meseläni iki taslama bölüp bilerler.

“Octoparse” bilen web ulanyjylary belli bir web sahypasyny açmak, hasaby açmak, suratlary göçürip almak, tekst girizmek we başgalar ýaly köp zady edip bilerler. “Octoparse” ulanyjylaryna has çylşyrymly maglumatlar bilen iş salyşmak üçin ösen re modeim bilen üpjün edýär. Mysal üçin, bu re modeimi ulanmak üçin ulanyjylar dürli meseleleri düzmek üçin operasiýa ulgamynyň dizaýneriniň içindäki bloklary süýräp, taşlamaly. Akylly re usersim ulanyjylara diňe bir düwmä basmak bilen islendik web sahypasyny awtomatiki usulda Excel-e öwürmek mümkinçiligini berýär. Aslynda, bu re searchim gözleg netijeleri ýa-da kategoriýa sahypalary ýaly sanaw sahypalarynyň tablisasynda ajaýyp işleýär.

mass gmail